Regulamin serwisu tradingnafarta.pl


1. Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy tradingnafarta.pl, dostępny pod adresem internetowym https://tradingnafarta.pl, prowadzony jest przez MICHAŁA WYSZYŃSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Fs Business MICHAŁ WYSZYŃSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 922-289-19-26.
 2. Niniejszy regulamin i warunki świadczonych usług skierowany jest do użytkowników serwisu i określa zasady i tryb zawierania z użytkownikiem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje

 1. Administrator – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mente Michała Wyszyńskiego, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 922-289-19-26.
 2. Klient – każdy osoba dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Serwisu.
 4. Serwis / Strona internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym https://tradingnafarta.pl
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów z Administratorem.
 8. Konto – konto klienta w Serwisie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania Serwisie, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Serwisie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Administratorem.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Administratorem za pośrednictwem Serwisu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

3. Kontakt z administratorem serwisu

 1. Adres Administratora: Peowiaków 7, 22-400 Zamość
 2. Adres e-mail Administratora: kontakt@tradingnafarta.pl
 3. Numer telefonu Administratora: 534 424 537
 4. Numer rachunku bankowego Administratora: 20 1140 2004 0000 3602 7828 1554
 5. Klient może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach 9 – 17 od poniedziałku do piątku (wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy)

4. Zakładanie Konta w Serwisie

 1. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalnie), Adres, Email, Telefon
 2. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

5. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Serwisu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 3. Wypełnić formularz niezbędny do realizacji zamówienia i rejestracji w serwisie;
 4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
 5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
 6. opłacić zamówienie § 8 pkt 3.

6. Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a) Płatność przelewem na konto Administratora
  b) Płatności elektroniczne
  c) Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat metod płatności znajdują się na stronach Serwisu.

7. Informacje ogólne

 1. W regulaminie zostały opisane warunki i postanowienia dotyczące korzystania z niniejszego Serwisu i / lub wszelkich usług świadczonych na jej podstawie. Korzystanie z tego Serwisu i / lub świadczonych usług („Usługi”) podlega niniejszym warunkom i zasadom („Warunki”).
 2. Jeśli masz zastrzeżenia do warunków określonych w niniejszym dokumencie, nie korzystaj z naszych Usług w żaden sposób. Twój dostęp do tego Serwisu i korzystanie z niej oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Gdy niniejsze Warunki zostaną zmienione, opublikujemy je w naszym Serwisie, w przeciwnym razie powiadomimy Cię o takiej zmianie, z których każde powiadomienie zostanie uznane za wystarczające powiadomienie. Dlatego powinieneś od czasu do czasu przejrzeć ten Serwis, abyś był świadomy wszelkich takich modyfikacji.

8. Umowa z klientem

 1. Niniejsze Warunki są zawarte między Tobą („Klient”) a Administratorem Serwisu tradingnafarta.pl. Upewnij się, że zgadzasz się i rozumiesz, że Administrator nie jest brokerem ani doradcą, a Administrator pozwala Ci jako klientowi śledzić i kopiować nasze transakcje w oparciu o swoje WŁASNE doświadczenie w handlu Forex CFD i to jest Twoja decyzja TYLKO na wykorzystaj nasze informacje. JEŚLI PODEJMUJESZ DECYZJE INWESTYCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD INFORMACJI DOSTĘPNYCH W NASZYM SERWISIE ORAZ W WYNIKU KORZYSTANIA Z NASZEJ USŁUGI, ROBISZ TO NA WŁASNE RYZYKO I ADMINISTRATOR NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ ŻADNEJ DECYZJI INWESTYCYJNEJ BEZ PIERWSZEGO PROWADZENIA WŁASNYCH BADAŃ. UŻYTKOWNIK JEST SAM ODPOWIEDZIALNY ZA WYBORY JAKICHKOLWIEK INWESTYCJI LUB STRATEGII I USŁUG OFEROWANYCH W RAMACH SERWISU. WYBIERAJĄC JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ DOSTĘPNĄ W RAMACH SERWISU SAM DECYDUJESZ CZY JEST DO DOBRE DLA CIEBIE NA PODSTAWIE CELÓW INWESTYCYJNYCH I SYTUACJI OSOBISTEJ I FINANSOWEJ. Ważne jest, aby zrozumieć, że historyczne wyniki nie są gwarancją przyszłych wyników. Upewnij się, że zgadzasz się i rozumiesz ryzyko. Nie ma pewnych wygranych ani obietnic pieniężnych! Upewnij się, że zgadzasz się i rozumiesz, że dzielimy się naszymi transakcjami tylko z naszymi KLIENTAMI i to jest twoja decyzja czy pójść za nami, czy nie. Upewnij się, że zgadzasz się i rozumiesz, że NIE MOŻESZ uzyskać zwrotu kosztów za naszą usługę z jakiegokolwiek powodu iw dowolnym momencie po dokonaniu płatności, ponieważ otrzymałeś PEŁNĄ informację o naszej usłudze i naszych warunkach przed dołączeniem.
 2. Informacje zawarte regulaminie nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, oferty lub zachęty do zawierania jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych; Nie udzielamy żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności lub dokładności informacji tu zawartych lub ich przydatności do określonego celu. 
 3. Informacje zawarte w regulaminie nie mogą być postrzegane jako oferta sprzedaży lub zaproszenie do składania ofert zakupu jakichkolwiek towarów lub produktów finansowych opisanych w tym Serwisie. Informacje zawarte na tej stronie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, ale niekoniecznie muszą być kompletne i nie są pewne co do ich dokładności.
 4. Administrator Serwisu tradingnafarta.pl nie sugeruje żadnego poziomu wydajności, wyników lub gwarancji dotyczących działania serwisu ani nie twierdzą, że wykorzystanie informacji uzyskanych w wyniku zakupu dostępnych w serwisie usług spowoduje szczególny zysk lub zapobiegnie jakiejkolwiek stracie pieniężnej dla klienta.
 5. Informacje oferowane w ramach usług Administratora Serwisu mają na celu przedstawienie podstawowej wiedzy na temat handlu i nie mają na celu dostarczenia konkretnych porad finansowych lub inwestycyjnych i nie należy tego tak traktować/rozumieć. 
 6. Ta strona zawiera opinie Administratora i nie odzwierciedla opinii jakichkolwiek organizacji, z którymi może być powiązani.
 7. Wszelkie informacje udostępniane przez Administratora w Serwisie są dokładne i zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale mogą wystąpić pominięcia, błędy lub pomyłki.
 8. Informacje prezentowane w Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i / lub rozrywkowym i nie należy ich traktować jako porady. Jeśli polegasz na jakichkolwiek informacjach zamieszczonych w serwisie lub w wyniku zakupionych usług Administratora, to na własne ryzyko.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich zmian w dowolnym momencie w Serwisie tradingnafarta.pl w dowolnym momencie.

  9. Dane osobowe w Serwisie internetowym

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Administrator Serwisu tradingnafarta.pl.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu mogą być:
   a) W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   b) W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  10. Postanowienia ogólne

  1. Potwierdzasz przeczytanie niniejszych Warunków i Zasad, zrozumienie ich i wyrażasz zgodę na związanie się ich warunkami.